Shizaru

Rsioma HA TS

Very simple T S that uses:

LONG ENTRY:
RSI crossing over its EMA 9;
Last HA candle is green and closes above EMA 5 (best signals when this candle has ONLY upper long shadow and no lower shadow -> STRONG TREND STARTING)

SHORT ENTRY:
RSI crossing under its EMA 9;
Last HA candle is red and closes under EMA 5 (best signal when this candle has ONLY lower long shadow and no upper shadow -> STRONG TREND STARTING)

When do I exit a trade?
Safe exit: when last HA candle is a doji or it's red (green if short)
Normal exit: when RSI crosses under (over if short) its EMA 9

Better TF: Daily (it can be used also on 1hr and 4hr TF)

Credits to Forex Factory community.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?