lmatl

Pivot mtf semaphore support&resistance [LM]

Hello Traders,

I would like to introduce you pivot semaphore mtf support&resistance levels. The idea is the same as my other S/R scripts to have a look at the important levels. The Semaphore is used to spot future multi-level Supports and Resistance zones. It is also useful to spot HL or LL or HH or LH zones. The script is based on amazing work of @LucF so really big thanks for your work on mtf line offsetting.

It has three settings:
First two settings are for higher timeframes
Third setting is setting for pivots on current timeframe

!!!! Very important is there is limitation in pinescript how many candles you can look back(4999) if you choose timeframes that are very distant from each other there is a chance that those lines won't show up

Hopefully you will enjoy

Cheers, Lukas

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?