UnknownUnicorn36161431

Higher High / Lower Low based on Heikin Ashi

UnknownUnicorn36161431 Cập nhật   
A different approach to finding higher highs and lower lows.

Heikin Ashi candles filter out most of the noise from liquidity sweeps and high volatility and give us a nice, normalized trend indication.

When so many HA Candles follow in the opposite direction to the previous trend, it can be seen as a trend reversal.
In turn, we can use this to detect highest high and lowest low during that previous trend, which might be a more correct representation of a high/low point due to the HA noise filtering.

This way, we won't see so many HH, LH, HL, LL signals while still in a single leg of the internal structure.

This indicator also shows you where an Equal High and Equal Low is present, which can serve as an additional indication of a trend reversal.
Phát hành các Ghi chú:
updated with more accurate version of finding highest highs and lowest lows between HA trends
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?