ashkanpower

Pip Value

ashkanpower Cập nhật   
This simple tool helps you manage your risk by calculating the exact price for pips.
it only works for forex pairs.
Phát hành các Ghi chú: fixed JPY pair issue.
Phát hành các Ghi chú: updated chart for display
Phát hành các Ghi chú: added compact mode
Phát hành các Ghi chú: update chart
Phát hành các Ghi chú: added table to the right of screen
Phát hành các Ghi chú: sent box to right bottom corner
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?