VuTien_Turtle_Trader

Volume Price Analysis 2

Best indicator for volume price analysis:
-Trend detection
-Breakout detection
-Fakeout detection
Use pure candlestick chart and volume .
No need to use any other indicator.
You can feel about the battle between bulls and bears.
Read my book for more information!
Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng nó một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn của nó.
Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

where to find your book?
+13 Phản hồi
Bác giai thích thêm cách xư dung du9oc không?
+6 Phản hồi
Hi, how to use??
+5 Phản hồi