Sofien-Kaabar

K's Reversal Indicator I

K's reversal indicator I is a special combination between Bollinger bands and the MACD oscillator. It is a contrarian indicator that depends on the following conditions:

• A buy signal is generated whenever the current market price is below the 100-period lower Bollinger band while simultaneously, the MACD value must be above its signal line. At the same time, the previous MACD value must be below its previous signal line.
• A sell (short) signal is generated whenever the current market price is above the 100-period upper Bollinger band while simultaneously, the MACD value must be below its signal line. At the same time, the previous MACD value must be above its previous signal line.


The way to use K's reversal indicator is to combine it with your already long/short bias in a sideways/range market in order to maximize the probability of success.

Limitations of the indicator include the following:
• There are no clear exit rules that work well on average across the markets. Even though K’s reversal indicator gives contrarian signals, it does not show when to exit the positions.
• As with other indicators, it underperforms on some markets and is not to be used everywhere.
• False signals tend to occur during trending markets but there is no proven way to detect a false signal.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?