akutsusho

Vol (Wyckoff)

akutsusho Pro+ Cập nhật   
I like TradingView Built-in Volume indicator, because it is overlay with price chart, and has appropriate scale.
I made similar style volume indicator and added concept of Laws of Wyckoff.

caution : You need {Chart settings} → {Appearance} → {Bottom margin} is set 0 %, to make chart look good.
: You need {Chart settings} → {Symbol} → {body} ,{Borders} and {Wick} are set dark color, to easier to identify the color of candles.


This 3 Laws of Wyckoff are my interpretation, not the original.

///////// The Law of Supply and Demand //////////
I define the Demand as volume that is larger than the previous volume and has close > open bar.
I define the Supply as volume that is larger than the previous volume and has close <= open bar.
Volume Flow is value difference between Demand MA and Supply MA.
I imitate the idea of "Volume Flow v3" by oh92.///////// The Law of Cause and Effect //////////
Enough volume (Cause) makes reliable price movement(Effect).
If there is not enough volume , its price movement is suspicious.
I define enough volume as volume that is larger than previous volume .
I define large volume as volume that is larger than previous volume and over volume MA(using all volume ).
I define "not enough volume" as volume that is smaller than previous volume .
I borrowed the idea from "The Lie Detector" by LucF.

Enough volume (increasing volume ) is painted by dark color and Large volume (increasing volume and over volume MA) is painted by light color.
"Not enough volume"(decreasing volume ) is painted by empty color(default is black).
This coloring are reflected to price candles.
So, you need {Chart settings} → {Symbol} → {body} ,{Borders} and {Wick} are set dark color, to easier to identify the color of candles.///////// The Law of Effort and Result //////////
If volume (effort) cannot move price (result), it may be Absorption(potential reversal).
"Factor of Volume Density" determines the threshold of Absorption.
Small Absorption is displayed by gray square at bottom.
Large Absorption is displayed by white square at bottom.///////// Volume Spike //////////
Volume Spike sometimes precede or confirm trend direction.
"Factor of Volume Spike" determines the threshold of Volume Spike.
Volume Spike is displayed by light bulb.

Phát hành các Ghi chú:
fixed spell mistake.
Phát hành các Ghi chú:
If You want to use this script as normal style(separated pane),
right click this indicator and "Move to" New pane below, and then turn off "Scale Adjustment" from this indicator's settings{Style}.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?