Shizaru

Price Action Awesome Indicator

19531 lượt xem
1352
This indicator is everything you need to do Price Action Trading.
It provides signals about:
  • Inside Bars
  • Pin Bars
  • Fakey Pin Bars (background color red or green for bearish or bullish fakeys)
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

HOW IT WORKs?
What a have have to do with this script?
Can you tell me how we can include this indicator in mt4 ?

Thank you in advance for your help in this matter.
+64 Phản hồi
Hi,
do you have the price action indicator in ex4 or mq4 format please ? in order to use in MT4 platform
Thank you
+7 Phản hồi
I use it now,and thanks!
+5 Phản hồi
this is what I am looking for.
Love your works.
Phản hồi