gary_trades

S&P Bear Warning Indicator

THIS SCRIPT HAS BEEN BUILT TO BE USED AS A S&P500 SPY CRASH INDICATOR ON A DAILY TIME FRAME (should not be used as a strategy).
THIS SCRIPT HAS BEEN BUILT AS A STRATEGY FOR VISUALIZATION PURPOSES ONLY AND HAS NOT BEEN OPTIMIZED FOR PROFIT.


The script has been built to show as a lower indicator and also gives visual SELL signal on top when conditions are met. BARE IN MIND NO STOP LOSS, NOR ADVANCED EXIT STRATEGY HAS BEEN BUILT.
As well as the chart SELL signal an alert option has also been built into this script.
The script utilizes a VIX indicator (maroon line) and 50 period Momentum (blue line) and Danger/No trade zone(pink shading).
When the Momentum line crosses down across the VIX this is a sell off but in order to only signal major sell offs the SELL signal only triggers if the momentum continues down through the danger zone.
A SELL signal could be given earlier by removing the need to wait for momentum to continue down through the Danger Zone however this is designed only to catch major market weakness not small sell offs.
As you can see from the picture between the big October 2018 and March 2020 market declines only 2 additional SELLS were triggered.
To use this indicator to identify ideal buying then you should only buy when Momentum line is crossed above the VIX and the Momentum line is above the Danger Zone (ideally 3 - 5 days above danger zone)
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?