AzorAhai06

Exponential Moving Average (Set of 3) [Krypt] + 13/34 EMAs

I took Krypt's script and essentially added on to it.

the 20/50/100/200 EMAs should be used together as support and resistance as normal.
 • Wait for price to break 200 EMA
 • Wait for 50 EMA to cross 200 EMA
 • Wait for pullback to 50 EMA to open position


  20 and 100 EMAs are for extra information about moving support and resistance

  and 13/34 EMAs should be used in conjunction

 • When 13 EMA crosses 34 EMA, open position
 • When price gets far from 13/34, close position (because price will attempt to revert back to mean)

  This is better for scalping and swing trades than the 20/50/100/200 setup.


Twitter: @AzorAhai06

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?