ceyhun

Auto Analysis Short-term Reversals Exploration

Auto Analysis Short-term Reversals Exploration

Based on a study by Larry Lovrencic

Closing Price Reversals Automatic Analysis
Hook Reversals Automatic Analysis
Island Reversals Automatic Analysis
Key Reversals Automatic Analysis
Open/Close Reversals Automatic Analysis
Pivot Point Reversals Automatic Analysis
Phát hành các Ghi chú: fix
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận