husin123

Buy Sell Boom

the ultimate indicator for targeting perfect long entries and epic shorts. Boom Hunter comes with a super fast oscillator that uses Ehlers Early Onset Trend ( EOT ). This is the Center Of Gravity Oscillator (COG) with a super smoothing filter and a roofing filter. This indicator is tuned for 1 hour charts but can be used on any time frame
Colored bars can be turned on to assist in finding an entry. Purple signifies a drag and potential dump.
Fibonacci lines can be turned on to track price action and find entries/exit.
This indicator follows the same rules as COG. For more information please see my COG HOWTO here:
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?