ai18

Pivot Points (with Mid-Pivots)

Brief Description
Pivot points are horizontal support and resistance lines placed on a price chart. They make strong levels of support and resistance because banks, financial institutions and many traders use them.

The indicator is set to the Daily Pivot Range by default (no support for weekly, monthly, quarterly, or yearly Pivots ).

Indicator Settings
Show Mid-Pivots?
Show R3 and S3 levels?
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

this is awesome! appreciate if you can you add the label (s2, m1, s3, m2, pp, m3, r1, m4, r2), thank you!
Phản hồi
How can i add these to my charts?
Phản hồi