baderkamal

Bollinger + RSI Signals (by Bader Kamal)

This idea originally by ChartArt on January 14, 2015 as Strategy, and I modify it to become as Signals on 26 July 2019.

This signals uses a modified RSI to sell when the RSI increases over the value of 60 (or to buy when the value falls below 40 ), with the classic Bollinger Bands strategy to sell when the price is above the upper Bollinger Band (and to buy when this value is below the lower band).

This signals only triggers when both the RSI and the Bollinger Bands indicators are at the same time in a overbought or oversold condition.
Phát hành các Ghi chú: I added Alert conditions
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?