onnop2

Directional Indicator Strategy v1.2

ADX Trading Strategy, using


The Strategy Report is based on 10.000 USD initial investment without pyramiding, starting on januari the 1st 2018, on a 1D time frame. Taking in account a 0.2% Commission fee per trade.
Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng nó một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn của nó.
Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?