jason5480

Signal Viewer

The "Signal Viewer" script is a debugging tool that can be used for the signal of a Signal Indicator script like the "Two MA Signal Indicator" or the "Template Signal Indicator". This script will visualize the signal based on the convention that was defined in the settings. Also, alerts will be produced based on this convention. It's useful to be used before you connect the signal indicator script to a template strategy like the "Template Trailing Strategy" script. You can cross-validate the correctness of the signal that the indicators emit and make sure it is aligned with the expected behavior after the decomposition of the signal using the convention described in the settings. Please make sure that the connection in the "Signal Viewer" script matches the convention used by the template strategy script.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?