OrcChieftain

No Trading Zone (NZT)

OrcChieftain Premium Cập nhật   
The script highlights Frankfurt's opening range up until New York's close. It is described as No Trading Zone in Gabrielle Fabris's The Price in Time book.

Projections of the Frankfurt range are potential supports and resistances and they are used in trade management & for taking profits in his system.

Full rules are not mine to share. You have to read the book to understand his system and run your own backtest on each pair to find out what management method you will be most comfortable with.
Phát hành các Ghi chú:
Added a table with the current NZT width.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?