dkaravaev

Correlation Zones

This indicator highlights zones with strong, weak and negative correlation. Unlike standard coefficient indicator it will help to filter out noise when analyzing dependencies between two assets.
With default input setting Correlation_Threshold=0.5:
- Zones with correlation above 0.5, will be colored in green (strong correlation)
- Zones with correlation from -0.5 to 0.5 will be colored grey (weak correlation)
- Zones with correlation below -0.5 will be colore red (strong negative correlation)
Input parameter "Correlation_Threshold" can be modified in settings.

Provided example demonstrates BTCUSD correlation with NASDAQ Composite . I advice to use weekly timeframe and set length to 26 week for this study

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?