nickmara

OHMLC Candles Levels

nickmara Cập nhật   
Plot Open / High / Middle / Low / Close Lines of current and previous candles.
The indicator is Multi-Timeframe.
Choose the line style and the type of extension.
Phát hành các Ghi chú:
- Added the possibility to plot lines for different timeframe TF1 and TF2
- Added separate customizations parameters for each line: Color and Width
Phát hành các Ghi chú:
- Colors bug fixed
Phát hành các Ghi chú:
- Beta FIX: Added max_lines_count = 500 so now 1 minute history can go further back in time
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?