lnlcapital

LNL Keltner Exhaustion

LNL Keltner Exhaustion resolves the constant issue of Bands vs. EMAs

With the keltner exhaustion wedges , you can easily see the keltner channel extremes witout using the actual bands. That way, you will know whether the price is outside of the keltner channels + you can use other indicators (such as EMAs) on chart without the bands so the chart does not look messy & hard to read.

Two Types of Wedges:
1. Green/Red Wedge - Price action is extended outside the regular band. More of a "profit taking" zone rather than "entry taking" (default set to 3.0 ATR factor).
2. Purple Wedge - Price action is extended outside of the extreme band. Chances are price will revert to mean soon (default set to 4.0 ATR factor).

Works great as a target tool with the squeeze setup or as an overall extension gauge.

Hope it helps.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?