SparkyFlary

Exponential Regression Slope Annualized with R-squared Histogram

SparkyFlary Cập nhật   
My other indicator shows the linear regression slope of the source. This one finds the exponential regression slope and optionally multiplies it by R-squared and optionally annualizes it. Multiplying by R-squared makes sure that the price movement was significant in order to avoid volatile movements that can throw off the slope value. Annualizing the exponential slope will let you see how much percentage you will make in a year if the price continues at its current pace.

The annualized number is the number of trading days in a year. This and the length might need adjusting for the extra bars that might be in futures or other markets. The number does not have to be a year. For example, it can be a month if you set the number to 20 or so trading days to find how much you would make in a month if price continues at its current pace, etc. This can also be used as an alternative to relative strength or rate of change .
Phát hành các Ghi chú:
Changed the default year from 250 to 252, not a big difference.
Changed the value to show percentage.
This indicator is like rate of change but lags in order to give less weight to the outliers or the prices that don't fit the exponential regression line.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?