FFriZz

BoxLine_Lib

FFriZz Cập nhật   
Library "BoxLine_Lib"
personal Library for line and box built in functions

lineXY(x)
   get x1,y1,x2,y2 in a tuple
  Parameters:
    x: TODO: line
  Returns: tuple of x1,y1,x2,y2

line(x)
  Create line with only the y1 value(when line == na) or all
when line != na set x1,y1,x2,y2 individually just 1 or all
- use just the line value to set the x2 to current bar or time will set to time
- will auto pick xloc.bar_index or xloc.bar_time if not used
  Parameters:
    x: (line line,int x1,float y1,int x2,float y2,
string xloc,string extend,color color,string style,int width)
  Returns: Line

boxXY(x)
   get left,top,right,bottom in a tuple
  Parameters:
    x: box
  Returns: tuple of left,top,right,bottom

box(x)
  Create line with only the top,bottom value(when line == na) or all
when box != na set left,top,right,bottom individually just 1 or all
- use just the box value to set the right to current bar or time will set to time
- if right is above a number that a bar_index wouldnt be
  Parameters:
    x: box box,int left,float top,int right,
float bottom,color border_color, int border_width,
string border_style,string extend,string xloc,
color bgcolor,string text,string text_size, color text_color,
string text_halign,string text_valign,string text_wrap)
  Returns: TODO: Box
Phát hành các Ghi chú:
v2
Phát hành các Ghi chú:
v2.1

Added:
labelXY(label)
  : get in a tuple
  Parameters:
    label: : label
  Returns: : tuple of

label(label)
  : Create label with only the y1 value(when label == na)
when label != na set x1,y1,x2,y2 individually just 1 or all
- use just the label value to set the x2 to current bar or time will set to time
will auto pick xloc.bar_index or xloc.bar_time if not used by checking if
if x1 or x2 is > a number bar index couldnt be i.e. 1000000
  Parameters:
    label: : (label label,int x1,float y1,int x2,float y2,
string xloc,string extend,color color,string style,int width)
  Returns: : Label
Phát hành các Ghi chú:
v4
Phát hành các Ghi chú:
v5
I tried getting the line.set() to work with the Line function but ill have to come back to it idk why when I try to set something it will remove it from the chart..

Added:
LineXY(line)
  get in a tuple
  Parameters:
    line: line
  Returns: tuple of

Line(line)
  Create line with only the y1 value(when line == na)
when line != na set x1,y1,x2,y2 individually just 1 or all
- use just the line value to set the x2 to current bar or time will set to time
will auto pick xloc.bar_index or xloc.bar_time if not used by checking if
if x1 or x2 is > a number bar index couldnt be i.e. 1000000
  Parameters:
    line: x1 y1 x2 y2 xloc extend color style width
  Returns: : Line

BoxXY(box)
  get in a tuple
  Parameters:
    box: box
  Returns: tuple of

Box(box)
  Create box with only the top,bottom value(when box == na)
when box != na set left,top,right,bottom individually just 1 or all
- use just the box value to set the right to current bar or time, will set to time
if right is above a number that a bar_index wouldnt be above i.e. 1000000
  Parameters:
    box: left top right
bottom border_color border_width border_style extend xloc bgcolor text text_size text_color text_halign text_valign text_wrap
  Returns: Box

LabelXY(label)
  get in a tuple
  Parameters:
    label: label
  Returns: tuple of

Label(label)
  Create label with only the y1 value(when label == na)
when label != na set x1,y1,x2,y2 individually just 1 or all
- use just the label value to set the x2 to current bar or time will set to time
will auto pick xloc.bar_index or xloc.bar_time if not used by checking if
if x1 or x2 is > a number bar index couldnt be i.e. 1000000
  Parameters:
    label: txt x y xloc.yloc color style textcolor size textalign tooltip text_font
  Returns: Label

Removed:
lineXY(line)
  get in a tuple

line(line)
  Create line with only the y1 value(when line == na)
when line != na set x1,y1,x2,y2 individually just 1 or all
- use just the line value to set the x2 to current bar or time will set to time
will auto pick xloc.bar_index or xloc.bar_time if not used by checking if
if x1 or x2 is > a number bar index couldnt be i.e. 1000000

boxXY(box)
  get in a tuple

box(box)
  Create box with only the top,bottom value(when box == na)
when box != na set left,top,right,bottom individually just 1 or all
- use just the box value to set the right to current bar or time, will set to time
if right is above a number that a bar_index wouldnt be above i.e. 1000000

labelXY(label)
  get in a tuple

label(label)
  Create label with only the y1 value(when label == na)
when label != na set x1,y1,x2,y2 individually just 1 or all
- use just the label value to set the x2 to current bar or time will set to time
will auto pick xloc.bar_index or xloc.bar_time if not used by checking if
if x1 or x2 is > a number bar index couldnt be i.e. 1000000
Phát hành các Ghi chú:
Library "BoxLine_Lib"

LineXY(line)
  get in a tuple
  Parameters:
    line: line
  Returns: tuple of

Line(line)
  Create line with only the y1 value(when line == na)
when line != na set x1,y1,x2,y2 individually just 1 or all
- use just the line value to set the x2 to current bar or time will set to time
will auto pick xloc.bar_index or xloc.bar_time if not used by checking if
if x1 or x2 is > a number bar index couldnt be i.e. 1000000
  Parameters:
    line: x1 y1 x2 y2 xloc extend color style width
  Returns: : Line

BoxXY(box)
  get in a tuple
  Parameters:
    box: box
  Returns: tuple of

Box(box)
  Create box with only the top,bottom value(when box == na)
when box != na set left,top,right,bottom individually just 1 or all
- use just the box value to set the right to current bar or time, will set to time
if right is above a number that a bar_index wouldnt be above i.e. 1000000
  Parameters:
    box: left top right
bottom border_color border_width border_style extend xloc bgcolor text text_size text_color text_halign text_valign text_wrap
  Returns: Box

LabelXY(label)
  get in a tuple
  Parameters:
    label: label
  Returns: tuple of

Label(label)
  Create label with only the y1 value(when label == na)
when label != na set x1,y1,x2,y2 individually just 1 or all
- use just the label value to set the x2 to current bar or time will set to time
will auto pick xloc.bar_index or xloc.bar_time if not used by checking if
if x1 or x2 is > a number bar index couldnt be i.e. 1000000
  Parameters:
    label: txt x y xloc.yloc color style textcolor size textalign tooltip text_font
  Returns: Label

Update: I wasn't able to get it to do everything that I originally thought it would but i did fix the main purpose of it and I changed the LineXY tuple from to match the line new
Phát hành các Ghi chú:
v7
can now use, x1 with line, x with label ,and right with box to set that value in bars in the future only needs to be a the number of bars for xloc.bar_index or xloc.bar_time objects
Phát hành các Ghi chú:
v8
added y1 = na to Box()
Phát hành các Ghi chú:
v9

Updated:
Line(line)
  Create line with only the y1 value(when line == na)
when line != na set x1,y1,x2,y2 individually just 1 or all
- use just the line value to set the x2 to current bar or time will set to time
will auto pick xloc.bar_index or xloc.bar_time if not used by checking if
if x1 or x2 is > a number bar index couldnt be i.e. 1000000
  Parameters:
    line: x1 y1 x2 y2 xloc extend color style width
  Returns: : Line

Box(box)
  Create box with only the top,bottom value(when box == na)
when box != na set left,top,right,bottom individually just 1 or all
- use just the box value to set the right to current bar or time, will set to time
if right is above a number that a bar_index wouldnt be above i.e. 1000000
  Parameters:
    box: left top right
bottom border_color border_width border_style extend xloc bgcolor text text_size text_color text_halign text_valign text_wrap
  Returns: Box

LabelXY(label)
  get in a tuple
  Parameters:
    label: label
  Returns: tuple of

Label(label)
  Create label with only the y1 value(when label == na)
when label != na set x1,y1,x2,y2 individually just 1 or all
- use just the label value to set the x2 to current bar or time will set to time
will auto pick xloc.bar_index or xloc.bar_time if not used by checking if
if x1 or x2 is > a number bar index couldnt be i.e. 1000000
  Parameters:
    label: txt x y xloc.yloc color style textcolor size textalign tooltip text_font
  Returns: Label

Update: fixed all functions
Phát hành các Ghi chú:
v10

Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.