joepegler

Simple profitable trading strategy

This strategy has three components.

  • Philakones EMAs are a sequence of five fibonacci EMAs. They range from 55 candles (green) to 8 candles (red) in length. A strong trend or breakout is marked by the emas appearing in sequence of their length from 8 to 55 or vice versa. These EMAs are also used to signal an exit. Only two EMAs are used for exit signals - when the 13 EMA crosses over/under the 55 EMA .
  • RSI gives a bullish signal when 40 > rsi > 70. Exit signals are oversold (30) or overbought (70)
  • Stochastics give a bullish signal when stoch < 80 and an exit signal when > 95.

Results include 3 ticks of slippage and taker fees of .002. Provides a pretty smooth equity curve with a 73% win rate and beats buy and hold by than 10x (returns about 60x overall) since start of 2017.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?