tartigradia

Correlation with P-Value & Confidence Interval (alt)

tartigradia Pro+ Cập nhật   
Shows the Pearson correlation between two symbols, including statistical significance test.

This is a fork of the original script by Balipour, with the addition of EMA that can be used instead of SMA in the Pearson correlation as an attempt to capture correlation trend changes more quickly, and conversion to pinescript v5. In the end, the EMA does not help much, for a faster capture of correlation trend changes, another kind of correlation is necessary, such as sign test correlation (another one of my indicators implement this idea).

Please show the original indicator's author some love if you appreciate this work:
Phát hành các Ghi chú:
Update: add support for Multi-Timeframe resolution (MTF) per request, but had to remove the Panel to avoid side effects, otherwise PineScript would not compile.
Phát hành các Ghi chú:
Fix a small typo in a function that caused side effects (no difference in calculations, but useful to reuse the function elsewhere).
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?