salted-fish

Elder's Force Index Color Bar

Based on the Elder's Force Index ( EFI ) , +/- of the EFI and its ema is used to describe the rise, fall or possible reversal of the market, and finally shown by bar color.
The green bar represents a strong bull and the red bar represents a strong bear;
The blue bar indicates that the downtrend is exhausted and may rise. Likewise the yellow bar.
Of course, it is difficult to buy the bottom and sell the top at any time. This indicator needs to be judged together with the pattern or other indicators that predict reversals in order to increase the win rate.
Happy Trading.

根据Elder's Force Index修改而成,取消了幅图指标,仅用bar color来表现上涨,下跌和转折。
绿色k线代表上涨动能充足,红色k线表示下跌动能充足;
蓝色k线表示下跌力竭,可能会上涨;
黄色k线表示上涨力竭,可能会下跌。
当然,任何时候抄底摸顶都是困难的,该指标需要和形态或者其他预测反转的指标一起判断才能增加成功率。
祝交易愉快。

緑は上昇トレンドで、赤は下落トレンドです;
青は下落が尽きて上昇する可能性があることを示すことで、黄色は上昇が終わり、下落の可能性があることを示しています。
成功率を高めるためには、パターンや反転を予測する他の指標と合わせて判断する必要があります。
Happy Trading。
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?