HPotter

Positive Volume Index (PVI)

The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing volume ,
you can expect prices to increase, and on days of decreasing volume , you can
expect prices to decrease. This goes with the idea of the market being in-gear
and out-of-gear. Both PVI and NVI work in similar fashions: Both are a running
cumulative of values, which means you either keep adding or subtracting price
rate of change each day to the previous day`s sum. In the case of PVI, if today`s
volume is less than yesterday`s, don`t add anything; if today`s volume is greater,
then add today`s price rate of change . For NVI , add today`s price rate of change
only if today`s volume is less than yesterday`s.

Donate (BEP20) 0x55135292d73605c6f4dee8b9733a3e55dec7455e
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 11/06/2014
// The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing volume, 
// you can expect prices to increase, and on days of decreasing volume, you can 
// expect prices to decrease. This goes with the idea of the market being in-gear 
// and out-of-gear. Both PVI and NVI work in similar fashions: Both are a running 
// cumulative of values, which means you either keep adding or subtracting price 
// rate of change each day to the previous day`s sum. In the case of PVI, if today`s 
// volume is less than yesterday`s, don`t add anything; if today`s volume is greater, 
// then add today`s price rate of change. For NVI, add today`s price rate of change 
// only if today`s volume is less than yesterday`s.
////////////////////////////////////////////////////////////
study(title="Positive Volume Index", shorttitle="Positive Volume Index")
EMA_Len = input(255, minval=1)
xROC = roc(close, 1)
nRes = iff(volume > volume[1], nz(nRes[1], 0) + xROC, nz(nRes[1], 0))
nResEMA = ema(nRes, EMA_Len)
plot(nRes, color=red, title="PVI")
plot(nResEMA, color=blue, title="EMA")