HDrbx

Hx MTF Moving Average

This script provides a quick and easy access to different timeframes of a moving average in one indicator and one tab.

It handles up to 4 different timeframes and the current timeframe if it is different from the preset timeframes.
The moving average is not displayed if the current timeframe is higher than the preset timeframe, as per TradingView recommandations.
Available moving average types: sma , wma , ema , vwma , rma ( RSI ), hma (Hull) and smma (Smoothed).

The default settings provide an example of commonly used timeframes with associated colors ranked from Hot (shorter, more nervous) to Cold (longer, less nervous) while the current timeframe is displayed in gray.

These settings are just an example and are NOT meant to be used as a trading system! DYOR!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?