allenlk

DRSI DMA Scalping Strategy No Repaint

This strategy compares the slope of a Moving Average (of your choosing) to the slope of a Momentum Indicator (of your choosing). Zero is the center line because 0 slope means sideways movement. When both lines cross your buy threshold, it buys. When both lines cross your Sell threshold, it sells. The lines may look choppy, but that is probably because it is referencing a different timeframe than what the chart is set to. I left as many settings adjustable by the user as possible so you can tune this strategy to the relative behavior of whatever you are trading.

This also includes a No Repaint function so the backtest should be as close to live trading as possible.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?