ChuckBanger

Exponential Deviation Bands Width [ChuckBanger]

This indicator is a compliment to Exponential Deviation Bands. It is the difference between the upper and the lower bands divided by the middle band. It is an easy way to visualize consolidation before price movements or periods of higher volatility .

How it works
During a period of high volatility , the distance between the two bands will widen and Exponential Deviation Bands width will increase. And the opposite occurs during a period of low volatility , the distance between the two bands will contract and Exponential Deviation Bands width will decrease. Meaning there is a tendency for bands to alternate between expansion and contraction.

When the bands are relatively far apart, that is often is a sign that the current trend is ending. When the distance between the two bands is relatively narrow that often is a sign that the market is about to initiate a bigger move in either direction.

Tip jar, if you want to support my indicators work
BTC: 3EV8QGKK689kToo1r8pZJXbWDqzyJQtHy6
LTC: LRAikFVtnqY2ScJUR2ETJSG4w9t8LcmSdh
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?