cosmic_indicators

Cosmic Markers Lite

cosmic_indicators Cập nhật   
This marker-only indicator traces highest and lowest bars using 5 different periods (the first 3 in aggregation and the rest as is) for a total of 10 support and resistance signals of varying strength. Use Cosmic Markers Lite on its own or add on top of existing chart patterns or other line indicators.
Phát hành các Ghi chú:
  • changed marker color: purple dot is now orange dot
  • added blue diamond and red diamond markers
Phát hành các Ghi chú:
  • updated logic and view to reduce signal noise
  • added short title CM Lite

📣 Ask on Reddit: shorturl.at/BILRZ
👀 Watch on TikTok: shorturl.at/gzAPW

🚩 Disclaimer: the information created and published here is not prohibited, doesn't constitute investment advice, and isn't created solely for qualified investors
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Ý tưởng liên quan