LD3K

High and Lows

Simple script used to show the previous day/week/month high and low as an overlay on the chart
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//Created by Lachlan Smith 31/03/15 
//Daily/Weekly/Monthly High and Lows 
study(title="High and Lows", shorttitle="H&Ls", overlay=true) 
disDaily = input(true, title="Show Daily High & Lows?")
disWeekly = input(false, title="Show Weekly High & Lows?")
disMonthly = input(false, title="Show Monthly High & Lows?")

//Data setup
dHigh = security(tickerid, 'D', high[1]) 
dLow = security(tickerid, 'D', low[1]) 
wHigh = security(tickerid, 'W', high[1]) 
wLow = security(tickerid, 'W', low[1]) 
mHigh = security(tickerid, 'M', high[1])
mLow = security(tickerid, 'M', low[1]) 


plot(disDaily and dHigh ? dHigh : na, title="Daily High",style=cross, color=black,linewidth=1, trackprice = true) 
plot(disDaily and dLow ? dLow : na, title="Daily Low",style=cross, color=black,linewidth=1, trackprice = true) 
plot(disWeekly and wHigh ? dHigh : na, title="Weekly High",style=cross, color=silver,linewidth=1, trackprice = true) 
plot(disWeekly and wLow ? dLow : na, title="Weekly Low",style=cross, color=silver,linewidth=1, trackprice = true)  
plot(disMonthly and mHigh ? dHigh : na, title="Monthly High",style=cross, color=silver,linewidth=1, trackprice = true) 
plot(disMonthly and mLow ? dLow : na, title="Monthly Low",style=cross, color=silver,linewidth=1, trackprice = true)