quirimmo

CCI Analyses

This script analyses the CCI indicator values, showing when a fall in price or a rise in price may happen, or when the CCI is confirming the trend.

The user can personalize:
  • The period to be used and the range of the CCI bands ( by default)
  • The slow SMA period to be used and the price percentage variation to react for bullish / bearish
  • Consecutive number of bullish / bearish in order to consider the CCI as a trend confirmation rather than a price reversal
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận