pcooma

Up & Down Trend Trading Strategy - BNB/USDT 15min

pcooma Cập nhật   
This strategy will focus on up trend trading and down trend trading based on several indicators such as;
for up trend
1. SAR indicator
2. Super trend indicator
3. Simple moving average for the period of 100

down trend
1. RSI Indicator
2. Money flow index
3. Relative volatility index
4. Balance of powder
Phát hành các Ghi chú:
Performance enhanced, now the buy and holding vs trading ratio is almost 1:3
Phát hành các Ghi chú:
further optimised (BNB/USDT - 15min), now the buy& hold vs trading ratio almost reach 1:4
Phát hành các Ghi chú:
performance optimised
Phát hành các Ghi chú:
performance enhancement
Phát hành các Ghi chú:
Performance enhancement
Phát hành các Ghi chú:
Strategy will grow over the period of time. hold to trade ration was significant.
Phát hành các Ghi chú:
Bug removed and stop loss added
Phát hành các Ghi chú:
it will calculate required quantity to purchase and trigger alarm to purchase or sell,. performance and robustness enhanced. number of winning trades over 88%
Phát hành các Ghi chú:
User interface modified
Phát hành các Ghi chú:
performance optimisation
Phát hành các Ghi chú:
Significant improvement
Phát hành các Ghi chú:
Added intermediate selling to strategy.
Phát hành các Ghi chú:
Stability and performance enhanced
Phát hành các Ghi chú:
Performance optimization
Phát hành các Ghi chú:
remove look ahead features embedded in the strategy for more realistic results
Phát hành các Ghi chú:
Iron out few bugs
Phát hành các Ghi chú:
Performance improvement
Phát hành các Ghi chú:
Fund management component added to the script
Phát hành các Ghi chú:
** Bug removed
Phát hành các Ghi chú:
** Performance optimisation
Phát hành các Ghi chú:
** Performance enhancement
Phát hành các Ghi chú:
Add grid trading capability to the script
Phát hành các Ghi chú:
Grid Trading further optimised
Phát hành các Ghi chú:
Add up trend trading arrangement
Phát hành các Ghi chú:
Performance optimised for Uptrend trading

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?