Ox_kali

Wave Trend

Ox_kali Cập nhật   
The Wave Trend indicator is based on the Mason’s Line Indicator.

This indicator is a sentiment analysis tool designed to help traders understand and analyze market trends. It works by calculating the average investor satisfaction of a group of investors. The results are displayed as colored squares at the bottom of the chart. For more information, read the description of the Mason's Line Indicator.
This indicator is not developed for use on short timeframes. It is an indicator that is best suited for longer timeframes, ideal for swing trading or long-term trading.

There are two main display parameters:
  • Display the coloured squares according to the distance to the sma (default value).
  • Display the squares according to the position of satisfaction in relation to the scale of the indicator.

there are two secondary settings for each of these options:
  • Display the squares by normalizing the values of the dataset between 0 and 1.
  • Display the squares without normalizing the value of the dataset between 0 and 1 (default value).


Please note that the Wave Trend Indicator is not a guarantee of future market performance and should be used in conjunction with proper risk management. Always ensure that you have a thorough understanding of the indicator’s methodology and its limitations before making any investment decisions. Additionally, past performance is not indicative of future results.
Phát hành các Ghi chú:
Updated code formatting.
Phát hành các Ghi chú:
Updated code formatting.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?