ShroomDaddy

ShroomDaddy's SugarDaddy 2.0

Use this custom indicator for free to help you find good entries and exits while day or swing trading. It also works well with longer time frames. Add it to your favorites to use it.

If you have any feedback, feel free to leave a comment or click the like button. If you would like to talk about scripting and bots, feel free to join my discord: https://discord.gg/zXeeaA6
Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng nó một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn của nó.
Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?