ceyhun

Relative Volume

Relative Volume
Phát hành các Ghi chú: bugs fixed
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

Thank you for sharing.
+5 Phản hồi
ceyhun tiamo3733
@tiamo3733, thanks..
+1 Phản hồi
Tradingview Screener Relative Volume
+2 Phản hồi