CrazyKishore74

MAST Trend

Hello Traders !!


This is a simple super trend based MAST trend.

By default the supertrend is 10 period with 3 ATR multiplier.

A moving average is used to benefit from the pullback entries.


Bullish Pullback : Price above Supertrend & below MA
Bullish: Price above Supertrend and above MA

Bearish pullback : Price below Supertrend & above MA
Bearish : Price below Supertrend & below MA

Refer to investopedia or any relevant articles for in detail about Supertrend.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?