geneclash

Supply and Demand - Order Block - Energy Candles

Supply and Demand - Order Block - Energy Candles

Description

An experimental script, designed as a visual aid, to highlight the last up or down candle before a fractal break. We can assume these candles where the point of origin that generated enough strength to break recent structure. By using them as reference points, traders are expected to follow their own set of rules and mark higher probability supply and demand zones in the area.

How to use:

Expect a potential retest in these areas, and if they fail, a potential retest in the opposite direction. The greater the number of times a zone is tested, the more likely it is to break. A fresh zone that has not yet been tested will have a higher probability of a bounce.

Fractal period and candle break type can be personalised in settings. Can be used on all timeframes (higher the better).

Indicator in use:
Extras:

An option to flip candle colours if current price is above or below them has been added.
Phát hành các Ghi chú: Alert function added

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?