loxx

Multi HMA Slopes [Loxx]

Multi HMA Slopes is an indicator that checks slopes of 5 (different period) Hull Moving Averages and adds them up to show overall trend. To us this, check for color changes from red to green where there is no red if green is larger than red and there is no red when red is larger than green. When red and green both show up, its a sign of chop.

What is the Hull Moving Average?
The Hull Moving Average ( HMA ) attempts to minimize the lag of a traditional moving average while retaining the smoothness of the moving average line. Developed by Alan Hull in 2005, this indicator makes use of weighted moving averages to prioritize more recent values and greatly reduce lag.

Included
  • Signals: long, short, continuation long, continuation short.
  • Alerts
  • Bar coloring
  • Loxx's expanded source types

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?