rameshsmn1

Pivot Reversal Strategy with Alerts - Ramesh

Maximize the profit with just one script
Phát hành các Ghi chú: Some fine tuning done
Phát hành các Ghi chú: Added more filter to remove false signal.
Phát hành các Ghi chú: modified version
Phát hành các Ghi chú: removed adx filter, please see Pivot Reversal Strategy with ADX filter Alerts V2 by Ramesh indicator for applying adx filter.
Phát hành các Ghi chú: bug fixed
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

hello,tks for your good job. here i have a question to ask u. when the price cross the red line or green line with the same price and it will alert u every bar, so i want to alert me at the first bar with same price. can u show me the script? tks very much.
+9 Phản hồi
m8 you got the short long signals little wrong there bud it should tell you short when you hit the top picot and should say long when hit bottom pivot then it would be good :)
+5 Phản hồi
Does this repaint?
+5 Phản hồi
rameshs80 WoodLandSprite
@WoodLandSprite,

This does not repaint
+3 Phản hồi
Thanks For Sharing . . .
Phản hồi