VonnyFX

HTF Open Level's

VonnyFX Cập nhật   
Higher Time Frame Open Level's is a script that highlights the OPEN of any higher time frame candle.


Settings

Timeframe: Pick Which Higher Timeframe Open to display
Transparency: Choose how transparent these levels should appear
Above Open Color: Determine which color to represent above the Higher Timeframe Open
Below Open Color: Determine which color to represent bellow the Higher Timeframe Open


Usage

Higher Time Frame Open Levels can be used as key areas to look for trades.
The Color of these levels can be used to positively limit trades.
Example 1 : only taking sells below and higher time frame open / only taking buys above a higher time frame open.


Many people focus on the low high and close but forgot about the open. Use a Higher timeframe open Level as your timing window for taking trades.


This indicator also works on renko charts.

Phát hành các Ghi chú:
minor changes

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?