M0rty

Multiple Anchored VWAP [Morty]

The Anchored VWAP (aVWAP) indicator ties VWAP calculations to a specific price bar chosen by the trader. Anchored VWAP allows you to specify the price bar where calculations begin, making it easy to see whether the bulls or bears have been in charge since a very specific point in time. The starting price bar that is chosen generally marks a shift in market psychology, such as a significant high or low, earnings , news, or other announcements. The Anchored VWAP line is charted using price and volume data from that significant event onward.

This indicator plots up to 4 aVWAP lines in the chart.

Features:
- plot up to 4 aVWAP lines
- custom start date of aVWAP
- custom line color
- optional label of starting price bar
- optional custom resolution

----------------------------------------------------
锚定VWAP(aVWAP)指标将VWAP的计算与交易者选择的特定价格柱联系起来。锚定VWAP允许你指定计算开始的价格柱,使你很容易看到自一个非常具体的时间点以来,是牛市还是熊市在起作用。所选择的起始价格条通常标志着市场心理的转变,如一个重要的高点或低点、收益、新闻或其他公告。锚定VWAP线是使用从该重大事件开始的价格和成交量数据绘制的。

该指标在图表中最多绘制了4条aVWAP线。

特色:
- 绘制多达4条aVWAP线
- 自定义aVWAP的开始日期
- 自定义线的颜色
- 可选的起始价格条的标签
- 可选的自定义分辨率
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?