lagobrian23

Daily Risk Ranges

lagobrian23 Cập nhật   
This indictor creates daily Risk Ranges using historical volatility, volatility skew and vol-of-vol.
Phát hành các Ghi chú:
Bug fixes
Phát hành các Ghi chú:
I changed the code to use Cornish-Fisher approximation to define the skew of the range using the volatility skew and kurtosis. I also changed the volatility parametre to respond quicker to increases in volatility than decreases in volatility to avoid paying the price for hidden volatility.
Phát hành các Ghi chú:
Implementing DCA with MA
Phát hành các Ghi chú:
What happens she you don't check ma box
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?