elolo

Difference in price change

Compares price change between current symbol and other one (eg. BTC vs S&P500 ). It calculates price change on each bar (from high to low or from open to close) and compares with price change of equivalent bar from the other source.

Example
Current symbol
  • open = 10 USD
  • close = 7 USD
  • change = -3 USD
  • % change = -30%
Second symbol
  • open = 3 USD
  • close = 4 USD
  • change = +1 USD
  • % change = +33%
Performance of price change = (-30) - (+30) = -63 // It means that current source has weaker performance right now
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận