exlux99

Swing VWAP Weekly Stock and Crypto Strategy

This is a simple yet very efficient swing strategy designed for crypto and stock market, using big timeframes.

Its main component is VWAP weekly, so for best scenarios its better to use big timeframes such as 8h+.

The rules for entry are simple:

If our close if above vwap weekly we enter long .
If our close is below vwap weekly we enter short.


We exit from the trade, when a reverse condition than the entry one is triggered.

Because this strategy has no risk management inside, I recommend to be careful with it.


If you have any questions, let me know
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?