fikira

Educational LTF -> HTF volume delta

fikira Premium Cập nhật   
This script shows 1 of several technique to gather volume delta
-> more explanation can be found in the script itself,

Cheers!
Phát hành các Ghi chú: • Added volume labels for buy/sell volume
Phát hành các Ghi chú: • update
Phát hành các Ghi chú: • Update
Phát hành các Ghi chú: Added some features for visibility enhancement

█ Settings -> 'Appearance'
• 'stack' (original) (Buy and sell volumes are stacked on each other -> no overlap)
• 'sell V -> column / buy V -> hist'
-> Not stacked on each other, sell V is displayed as a column, buy V as a histogram (tick line)
• 'buy V -> column / sell V -> hist'
-> Not stacked on each other, buy V is displayed as a column, sell V as a histogram (tick line)

In both 'non stacked' options, total V is visible in the background, in the 'stack' option the total volume
is not as visible, since both buy and sell V is stacked on top of each other, which IS the total V

Cheers!
Phát hành các Ghi chú: Added extra option 'split' where up Volume is displayed above 0, dn Volume below 0,
together with ema's of both

Phát hành các Ghi chú: This script is part of a collection of educational scripts
If you want to return to the open source INDEX page, click here
-> Education: INDEX

#trusted pine programmers for hire

- We cannot control our emotions,
but we can control our keyboard -
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?