Hausky

Ichimoku-Hausky_v2 Trading System

Made a new version of my trading system. I have added a cloud that is made with 45 EMA and 104 MA. Now you can choose where to set trailing stop. As shown in the example you set trailing stop under the cloud.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//Created By User Hausky

study(title="Ichimoku-Hausky_v2", shorttitle="Ichi-Hausky_v2", overlay=true)
turningPeriods = input(50, minval=1, title="Tenkan-Sen")
standardPeriods = input(100, minval=1, title="Kinjun-Sen")
EMA  = input(45, minval=1, title="EMA")
MA  = input(104, minval=1, title="MA")
sts = input(true, title="Show Tenkan-Sen")
sks = input(true, title="Show Kinjun-Sen")

//Definitions for Tenkan-Sen (50 Period), Kinjun-Sen (100 Period)
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
turning = donchian(turningPeriods)
standard = donchian(standardPeriods)


//Plot Kijun-sen and Tenkan-sen
plot(sts and turning ? turning : na, title = 'Tenkan-Sen', linewidth=2, color=green)
plot(sks and standard ? standard : na, title = 'Kinjun-Sen', linewidth=2, color=blue)

//Definitions for EMA
fPivot = ((high + low + close)/3)
fEMA    = ema(fPivot, EMA)

//Definitions for MA
cMA = sma(close, MA)

//Plot EMA and MA cloud
p1=plot(fEMA, color=fuchsia, title="EMA", linewidth=2)
p2=plot(cMA, color=orange, title="MA", linewidth=2)

//Fill
fill(p1, p2, color=blue, transp=75)