LonesomeTheBlue

Indicator Panel

Hello All,

This script shows Indicator panel in a Table. Table.new() is a new feature and released today! Thanks a lot to Pine Team to add this new great feature! This new feature is a game changer!

The script shows indicator values for each symbol and changes background color of each cell by using current and last values of the indicators for each symbol. if current value is greater than last value then backgroung color is green, if lower than last value then red, if they are equals then gray.

You can choose the indicators to display. Number of columns in the table is dynamic and is changed by number of the indicators.

You can choose 5 different Symbols, 6 Indicators and 2 Simple or Exponential Moving averages, you can set type of moving averages and the lengths. You can also set the lengths for each Indicators.

Indicators:
- RSI
- MACD (MACD and Signal and Histogram)
- DMI (+DI and -DI + and ADX)
- CCI
- MFI
- Momentum
- MA with Length 50 (length can be set)
- MA with Length 200 (length can be set)

In this example RSI , MACD and MA 200 were chosen, you can see how table size changes dynamically:


Enjoy!
Phát hành các Ghi chú: precision fixed for the moving averages
Phát hành các Ghi chú: fixed
Phát hành các Ghi chú: Panel Size and Panel position options added. (Users request)

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?