Electrified

DailyDeviation

Electrified Cập nhật   
Library "DailyDeviation"
Helps in determining the relative deviation from the open of the day compared to the high or low values.

hlcDeltaArrays(daysPrior, maxDeviation, spec, res) Retuns a set of arrays representing the daily deviation of price for a given number of days.
  Parameters:
    daysPrior: Number of days back to get the close from.
    maxDeviation: Maximum deviation before a value is considered an outlier. A value of 0 will not filter results.
    spec: session.regular (default), session.extended or other time spec.
    res: The resolution (default = '1440').
  Returns: Where OH = Open vs High, OL = Open vs Low, and OC = Open vs Close

fromOpen(daysPrior, maxDeviation, comparison, spec, res) Retuns a value representing the deviation from the open (to the high or low) of the current day given number of days to measure from.
  Parameters:
    daysPrior: Number of days back to get the close from.
    maxDeviation: Maximum deviation before a value is considered an outlier. A value of 0 will not filter results.
    comparison: The value use in comparison to the current open for the day.
    spec: session.regular (default), session.extended or other time spec.
    res: The resolution (default = '1440').
Phát hành các Ghi chú:
v2
Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.