LazyBear

Anchored Momentum [LazyBear]

Anchored Momentum ( AMOM ), by Rudy Stefenel, is a modified momentum indicator to capture the relative momentum. AMOM uses SMA as the reference for deriving momentum, thereby anchoring it to that MA rather than "value of close n bars back".

Mr.Stefenel suggests using this like other oscillators -- crossing signal line, crossing zero, divergences.

For alerts, use "Momentum", "Signal" and "ZeroLine" plots.

Configurable options:
- Momentum Period: Default is 10.
- Signal Period: Default is 8.
- Smooth Momentum: Default is FALSE. If TRUE, enables EMA (close) to be used rather than "close".
- Smoothing Period: Default is 7. If momentum smoothing is enabled, this period is used.
- Show Histogram: Default is FALSE. This is not histogram per se (indicator - signal), but is used for highlighting the crosses. Check out the histogram pane below to see an example.
- Enable Barcolors: Default is FALSE. If enabled, colors the price data (bars/candles) using histogram color.

More info:
Anchored Momentum, Stocks & Commodities V16:2 (89-98)

Complete list of all my indicators:
https://docs.google.com/document/d/15AGC...

List of my free indicators: http://bit.ly/1LQaPK8
List of my indicators at Appstore: http://blog.tradingview.com/?p=970
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//
// @author LazyBear 
// List of all my indicators: 
// https://docs.google.com/document/d/15AGCufJZ8CIUvwFJ9W-IKns88gkWOKBCvByMEvm5MLo/edit?usp=sharing
// 
study("Anchored Momentum [LazyBear]", shorttitle="AMOM_LB")
src=close
l=input(10, title="Momentum Period")
sl=input(8, title="Signal Period")
sm=input(false, title="Smooth Momentum")
smp=input(7, title="Smoothing Period")
sh=input(false, title="Show Histogram")
eb=input(false, title="Enable Barcolors")
p=2*l+1
amom=100*(((sm?ema(src,smp):src)/(sma(src,p)) - 1))
amoms=sma(amom, sl)
hline(0, title="ZeroLine")
hl=sh ? amoms<0 and amom<0 ? max(amoms, amom) : amoms>0 and amom>0 ? min(amoms, amom) : 0 : na
hlc=(amom>amoms)?(amom<0?orange:green):(amom<0?red:orange)
plot(sh?hl:na, style=histogram, color=hlc, linewidth=2)
plot(amom, color=red, linewidth=2, title="Momentum")
plot(amoms, color=green, linewidth=2, title="Signal")
barcolor(eb?hlc:na)